Technik BOZP - Matta

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

TECHNIK BOZP
Technik BOZP
ZAVOLAJTE NÁM: +421 918 186 291 od: 8.00 - 16.00 hod.
Vykonávanie činností - Bezpečnostno-technická služba
1/ Úvodný odborný audit:
Prehliadku pracovísk, kontrolu dokumentácie, zhodnotenie rizík, odstránenie nedostatkov.

2/ Dokumentácia:
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, realizácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zhodnotenie rizíkovosti pracovísk, smernice pre používanie nevyhnutných osobných ochranných pracovných prostriedkov, interné smernice, plány pravidelných školení stálych zamestnancov, prevádzkové poriadky pracovísk, evakuačné a traumatologické plány, zdokumentovanie zakázaných prác mladistvým a ženám.

3/ Ročné prehliadky pracovísk :
Periodické prehliadky pracovísk a neperiodické prehliadky na požiadanie zákazníka

4/ Školenia :
Zavedenie systému zaškolenia novoprijatých zamestnancov a preškolenia stálych zamestnancov podľa požiadaviek zákona.

5/ Vedenie evidencie:
Evidencia a vypracovanie dokumentácie pri pracovných úrazoch, odstraňovanie nedostatkov BOZP zistených iným kontrolným orgánom, posudzovanie rizík, aktualizácia dokumentov a smerníc na základe novelizácií zákona, poradenská činnosť, spolupráca s pracovnou zdravotnou službou.

6/Vypracujeme:

 • HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia. POSUDZOVANIE RIZÍK.
 • PREVÁDZKOVÝ PORIADOK bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • HARMONOGRAM odborných prehliadok a skúšok technických zariadení.
 • EVIDENČNÁ KARTA pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • KONCEPCIA POLITIKY bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek.
 • PLÁN kontrol BOZP.
 • SMERNICA o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • Smernica pre poskytovanie OOPP.
 • VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA NA PRACOVISKU.
 • P R E H Ľ A D PRÁC A ČINNOSTÍ, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY.
 • PREVÁDZKOVÝ PORIADOK bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • USMERNENIE NA PRÁCU S BREMENAMI.
 • PLÁN STAROSTLIVOSTI O ZRANENÝCH - Traumatologický plán.
 • VÝŤAHY – BEZPEČNOSTO-PREVÁDZKOVÝ POKYN.
 • ZAKÁZANÉ MANIPULÁCIE.
 • -zoznam pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkam do deviatého mesiaca po pôrode a mladistvým.
 • ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PRÁC A ČINNOSTÍ PRE ZAMESTNANCOV.
 • ZOZNAM NEBEZPEČENSTIEV A POKYNY NA ZAISTENIE BOZP
 • Šetrenie úrazu : ZÁZNAM, REGISTRÁCIA, ZÁPISNICA O PREJEDNANÍ ŠKODY, ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ZÁVAŽNOSTI PRACOVNÉHO ÚRAZU
KONTAKT:
MATTA s.r.o
Poša č.169, 094 21 Poša
Prevádzka:
Poša č.500,Slovensko
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky